Hidrolik Transpalet Periyodik Kontrol Muayenesi

Ağır yükleri kolaylıkla kaldırabilen hidrolik transpaletler, kısa mesafelerde yükleri indirme ve yükleme işlerini yapmaktadır. Hemen hemen her sektörde kullanılan hidrolik transpaletler depolarda, fabrikalarda, sanayilerde ve ağır yükleri indirip yüklemede kullanılan her yerde tercih edilir.

Transpaletler devamlı olarak ağır yükleri kaldıran araçlar oldukları için zamanla parçalarında aşınmalar oluşabilir. Hasar gören parçalar nedeniyle de iş kazaları meydana gelebilir. İş kazalarının önüne geçmek için mutlaka hidrolik transpaletlerin bakım ve periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. Forkliftlerin periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
6331 kanun gereğince hidrolik transpalet “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne ve bu yönetmelikte bulunan ek 3 bölümündeki “Kaldırma iletme ekipmanları” na tabiidir.
Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Kaldırma ve İletme Ekipmanları
2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız
muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.