İç Tesisat Kontrolü Periyodik Muayene

Elektrik iç tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında ifade edilen hususlara göre yapılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Yönetmelikler çerçevesinde, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş ise, elektrik tesisatının kontrolleri ve ölçümlerinin yılda en az 1 kez yaptırılması gerekmektedir.

Elektik Tesisat Uygunluk Kontrol Raporları :
Elektrik iç tesisatının kontrolü yetkili teknik mühendislerimiz tarafından yapılmakta ve elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.
Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmaktadır. Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından gerçekleştirilen iş güvenliği denetimlerinde geçerli raporlardır.

Elektrik Tesisatı Kontrolü :
Elektrik tesisatının kontrolleri yapılırken iş sağlığı ve güvenliği bakımından aşağıdaki noktaların kontrolleri gerçekleştirilmektedir:
Makine ve ekipman elektrik hatları
Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
Prizler
Sigorta Kutuları
Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri
Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar

Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı :
Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma tertibatı (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespit edilmesi
Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
Gerilim düşümünün ölçümleri
Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolleri
Panolardaki iletkenlerin bağlantılarının kontrolleri
Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma tertibatı gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
Topraklama ölçüm ve kontrolleri
Çevrim empedansı ölçümleri
İzolasyon direnci ölçümleri
İç Tesisat Kontrolü Periyodik Muayene Hakkında Merak Ettikleriniz

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Kaç Yılda Bir Yapılır?

İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol
ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene
aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Elektrik İç Tesisat Kontrolü için yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka işletmedeki tesisatın
periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Yönetmeliği Nedir?

Elektrik İç Tesisat Kontrolü ölçümlerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin, Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir. Ve ayrıca bu Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Elektrik İç Tesisat Kontrolü Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır. Elektrik İç Tesisat Kontrolü ölçümleri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

Elektrik İç Tesisat Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen tesisatlar konusuna bağlı olarak gerçekleştirilmesi gereken Elektrik İç Tesisat Kontrol ölçümleri ile ilgili ulusal ve uluslararası test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm ölçümler ve görsel testler ile birlikte ilgili kontroller de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.