Kazan Periyodik Kontrol Muayenesi

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması
Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bendinin, 2.1.1. alt bendi “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız
muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol
raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.
Kalorifer Kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır.

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması
Sıcak Su Kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır.
Sıcak su kazanı kontrolleri, TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması
Buhar Kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır.
Buhar kazanı Kontrolleri; TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.
Buhar kazanları, yüksek sıcaklık ve basınçta çalışan ekipmanlardır. Bu yüzden bu kazanlarda emniyet açısından, bazı güvenlik teçhizatları 2’şer adet takılması zorunludur.
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması
Kızgın Yağ Kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır.
Kızgın yağ kazanı kontrolleri, TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.
Genellikle sanayide kullanılan kızgın yağ kazanları, yüksek ısı yükü gereken proseslerde kullanılmaktadır.
Genel Tavsiyeler
Kazanını yakmadan evvel hidrometreden tesisatın suyunu kontrol ediniz, eğer su eksik ise tamamlayınız. Ayrıca termometre ve barometreyi devamlı kontrol ediniz.
Riskli bir durum söz konusu ise kazanı söndürmek için; kazanın yanında mutlaka bir çuval kül bulundurunuz. Söndürmeniz gerektiğinde, yanmakta olan kömürün üzerini kaplayacak biçimde kül atarak söndürünüz.
Kazanın ısısal değerini katiyen 90 °C derecenin üzerine çıkarmayınız.
Herhangi bir sebepten ötürü kazan sıcaklığı 90 °C derecenin üzerine çıkacak olursa; Küllük kapağını kapatınız. Kazanı külleyiniz, varsa arka damper kapağını ve yükleme kapağını açınız.
Isısal değeri 50 °C derecenin üzerindeki bir kazanına, soğutmak amacıyla asla su basılmamalıdır. Soğuk su; kazan içerisinde aşırı bir genleşme-büzülmeye neden olacağından, kazan içinde veya borularda herhangi bir zayıf nokta eğer varsa kaçağa, sızıntıya hatta patlamaya sebep olabilir.
Tüm bu tedbirlere karşılık sıcaklık artmaya devam ediyorsa, cehennemlikte yanmakta olan kömürü boşaltınız.
Kazanda yanmakta olan kömürü söndürmek için katiyen kömüre su tutmayınız!
Kazanı ve alev-duman borularını temizlerken mutlaka maske kullanınız. Temizlik işlemini bitirdikten sonra yoğurt veya süt tüketiniz.
Emniyet ventili ve haberci borusunun uçlarını herhangi bir canlıya zarar vermeyecek biçimde ayarlayınız. Emniyet ventili veya haberci borusunu kesinlikle tıkamayınız.
Sirkülâsyon pompasını su basmanın veya zorunlu durumların dışında kesinlikle kapatmayınız. Kapattığınız zaman tekrar açmadan katiyen kazanı yakmayınız.
Kazanda yanan kömürün üzerine kömür tozu serpmeyiniz. Bu, kömür tozunun benzin gibi alevlenmesine sebep olacağından ötürü size zarar verebilir. Fanlı kazanlarda; fanı kapatmadan, kazanın kapağını kesinlikle açmayınız.
Kömürü asla ıslatmayınız, ıslak ise biraz kurutmadan yakmayınız. Islak kömür yanma sırasında metan gazı açığa çıkmasına neden olur. Metan gazı, havadan ağır ve yanıcı-patlayıcı bir gaz olduğu için bacanın alt kısmında birikir ve en ufak bir kıvılcım ile alev alabilir. Bu da gerek yakıcının ve gerekse bina sakinlerinin hayatını tehlikeye düşürebilecek bir durumdur.

Kazan Periyodik Kontrol Muayene Süresi Nedir?

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Kazanların kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Kazan Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?

“Kazanların periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir. Kazanlar da bir basınçlı kap olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

Kazan Periyodik Kontrol Muayene Formu ve Raporu Nasıl Hazırlanır?

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen Basınçlı Kap ve Tesisatlar grubunda bulunan kazan ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte hidrostatik test yani basınç deneyleri, basınç testinin yapılamadığı durumlarda ise tahribatsız muayene yöntemleri yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

Hangi Kazan Çeşitlerinin Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur?

Kalorifer Kazanı
Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı
Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Alev Borulu Kazan Periyodik Kontrolü
Duman Borulu Kazan Periyodik Kontrolü
Gaz Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrolü
Sıvı Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrolü
Katı Yakıtlı Kazanı Periyodik Kontrolü
Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü
Emniyet Vanası Periyodik Kontrolü
Kaynar Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Brulörlü Kazan Periyodik Kontrolü