Makina CE Belgesi

En az bir parçası hareket eden, çeşitli parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya yada ambalajlamaya yarayan bütün makinalar ve bunun yanında, kötü çalışma koşullarında bunların etkisine maruz kalan canlıların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önleme amaçlı piyasaya sürülen emniyet teçhizatları, Makine Emniyet Yönetmenliği kapsamındadır.

Makinalar için, oluşabilecek risklerin temeli itibariyle elektrikten kaynaklandığı durumlarda, bu tür makinalar, bilhassa 2006/95/AT sayılı Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği kapsamına girer. Bir ürüne birden fazla yeni yaklaşım direktifi uygulanıyor olabilir. Böyle bir durumda Makina Direktifinin birinci maddesinin dördüncü ve beşinci alt bölümleri uygulanmadıkça, ürün ilgili bütün direktiflerin gereklerine uygun olmak zorundadır.

Makinalar ya da emniyet teçhizatları için, bu Yönetmelikte (direktifte) atıfta bulunulan risklerin belli bir kısmının ya da tamamının özel topluluk direktifleri kapsamında yer alması halinde makina direktifi, oluşabilecek risklere karşı bu tür makinalar için ya da emniyet teçhizatları için uygulanmamaktadır.