Pergel Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi

Ağır yükleri makinalara yükleyen ve boşaltan pergel vinç denir. Elektrikle çalışan bu makinalar sabit ve açık alanda da çalışırlar. Her türlü tesis de çalışan bu makinalar yere sabit olsalar da ileri – geri hareket edebilirler.

Bu vinçler genellikle dar alanlarda tezgahlara malzeme taşımaktadır. Ortalama 10 ton’a kadar ağır yükleri taşıyabilen pergel vinç aşırı yüklere karşıda sınırlandırılır. Pergel vinçte kullanılan ekipmanlar uzun ömürlüdür. Bu vinçleri iş salığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanılmalıdır.

Ayrıca bu vinç çeşidi çok ağır yükleri kaldırdığı için periyodik kontrolü yapılmalıdır.
İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin ve kaldırma iletme ekipmanları maddelerine ve standartlara uygun olarak kontrolleri yapılmalıdır.
Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Kaldırma İletme Ekipmanları
2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız
muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının
periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.