Toprak Sürekliliği Testi LVD Testi

Bu testi temel amaçlarından biri, herhangi olası bir elektrik kaçağı anında ürünü kullanan kişi ya da operatörün güvenliğinin sağlanmasıdır. 50Hz-10A akım enjeksiyonu en az 10sn. uygulanmalı ve ölçülen direnç değeri 0,1 Ohm’dan daha düşük değerde olmalıdır. Bu durum için bir elektrik panosunda ya da elektrik ile çalışan bir makinede, toprak iletkeni ile bu iletkene en uzak mesafede bir iletim olması istenmektedir.

Aynı zamanda bu iletimin sürekli olarak devam etmesi istenmektedir. İster panonun kapağında, isterse makinenin gövdesinde muhtemel bir elektriksel kaçak durumunda kullanıcı ya da operatör güvenliği için bu kaçağın toprak iletkeninden akıp gitmesi istenmektedir. Bunun için de yapılması gereken toprak iletkeni ile en uzak mesafe arasında, 10 amperlik bir sabit akım verilerek, buradaki gerilim düşümü ölçülür. Ölçülen veriler ışığında ohm kanununa göre direnç hesaplanır. Burada direnç 0,1 ohm dan düşük olmak zorundadır.

Topraklamanın temelindeki ana fikir, insan hayatının korunması, işletme elemanlarının ve diğer eşyaların herhangi bir hata olasılığında elektriğin verebileceği hasarlara karşı korunmasıdır. Yeni yapılan veya değiştirilen bir ürünün ya da işletmenin devreye alınmadan önce montaj ve inşa aşamasında nitel (göz ile ) ve nicel (deneysel ve ölçüm ) açılardan gözlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.

İlgili ürün ya da işletme elemanlarının, güvenlik standartlarını sağlayıp sağlamadığı, Elemanların seçiminin, montajının imalatçı verilerine göre yapılıp yapılmadığının, Güvenliği etkileyen hasarların olup olmadığının, Tehlikeli gövde akımlarına karşı koruma önlemlerinin alınıp alınmadığı, Kablo, iletken ve baraların akım taşıma kapasitesine uygun seçilip seçilmediği vb. konuların kontrolü yapılmalıdır.

Enerjisiz durumda ki ürün ya da tesis nicel gözlem yapılmadan önce nitel gözleme tabi tutulmalıdır. Nicel gözlem; ölçme ve denetleme kavramlarını içermektedir. Çeşitli ölçü ve test aletleri ile yapılmaktadır.
Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği gereğince ölçüm ve test yapılması gereken konular şöyledir; Süreklilik Testleri, İzolasyon Direncinin Ölçülmesi, Toprak Özdirencinin Ölçülmesi, Topraklama Direncinin Ölçülmesi, Loop Empedans Ölçümü, RCD Testi, PSC (kısa devre akımı) ve PFC (muhtemel kaçak akım) Testi.