Ürün Belgelendirme

Eğer ilgili ürün Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin yada birkaçının kapsamında bulunuyorsa ve Avrupa Birliği pazarında satışı düşünülüyorsa, CE Markasını üzerinde taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” İşareti, “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. CE Belgesi (Markası) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde satılabilmesi için de gereklilik arz etmektedir. Bu sebeple CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliği dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğini taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş Nedir?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) bulunması gereken ürünlerden yüksek riskli ürünlerin, piyasaya arz edilmeden evvel konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış denetleyici kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını zorunluluk olarak koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya sertifikalandırmasını yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “Onaylanmış Kuruluş” (Notified Body) statüsünü almaktadır. Üye ülkeler tarafından belirlenen Onaylanmış Kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması maksadı ile bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu Onaylamış Kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

Öncelikle CE markalaması için gerçekleştirilen çalışmalarda bazı sorulara net olarak cevap bulunmalıdır;

CE işaretlemesi bir zorunluluk mudur?
Ürününüz hangi direktif (yönetmelik) kapsamına giriyor ve direktifin şartlarını ne kadar karşılamaktadır?
Ürününüz için hazırlanmış olan özel bir harmonize (uyumlaştırılmış) standart var mıdır?
Ürününüzün denetimi için Onaylanmış Kuruluş zorunluluğu var mıdır?
Zaman ve maliyet bakımından uygulanacak ürününüz ve sizin için en uygun Modül nedir?
Bu sorulara net olarak yanıt bulunamıyorsa; yapılacak hatalar çalışmanın gidişatını etkileyerek zaman ve maddi kayıplara sebep açabileceği gibi, usulüne uygun olmayan işaretleme yapılmasına da sebep olabilir! Yönetmelik dikkatli bir şekilde incelendikten sonra, ürünün teknik yapısı, satış istatistikleri ve sertifikalandırma maliyetleri de dikkate alınaraktan işaretleme için en uygun Modül seçilmelidir. Yönetmelik ve standartların tespit edilmesinde, uygun Modül’ün seçiminde ve Onaylanmış Kuruluş zorunluluğu olup olmadığına karar verilmesi aşamasında mesuliyet tamamen üreticiye aittir.

 

Kuruluşumuz, aşağıda belirtilen Direktifler (Yönetmelikler) çerçevesindeki CE Belgelendirme işlemleri için hizmetler sunmaktadır.

2006/42/EC Makina Direktifi-CE Belgesi
2014/33/EU (ex. 95/16/EC) Asansör Direktifi-CE Belgesi
2014/35/EU (ex. 2006/95/EC) LVD Alçak Gerilim Direktifi-CE Belgesi
305/2011/EU Yapı Malzemeleri Direktifi-CE Belgesi
2014/30/EU EMC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi-CE Belgesi
93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi-CE Belgesi
2013/53/EU Gezi Tekneleri Direktifi-CE Belgesi
2016/426/EU (ex. 2009/142/EC) Gaz Yakan Cihazlar Direktifi-CE Belgesi
2009/48/EC Oyuncak Direktifi-CE Belgesi
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi-CE Belgesi
89/686/EEC Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi-CE Belgesi
92/42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanları Direktifi-CE Belgesi
2014/29/EU Basit Basınçlı Kaplar Direktifi-CE Belgesi

Alçak Gerilim (LVD) CE Belgesi

Belli bir akım arasında kalan tüm elektrikli cihazlar (50V – 1000V AC ve 75- 1500V DC) Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına girmektedirler.

Asansör CE Belgesi

Asansör üretimi veya asansör entegrasyonu yapan firmaların, ilgili mevzuata göre değerlendirildikten sonra, CE işaretlemesini alması yasal aç...

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

AB ülkelerinde kullanılacak ve satılacak olan elektrikli ürünlerin serbest dolaşımına katkı sağlamak, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin...

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi

Gaz yakan cihazlar yönetmeliğinin kapsamı, su sıcaklığı 105 santigrat dereceyi geçmeyen pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, ayd...

Gezi Tekneleri CE Belgesi

Boyları 2,5 ile 24 metre arasından bulunan, herhangi klastaki gezi ve spor amaçlı tekneler, Gezi Tekneleri Yönetmeliğine dahildir. BU tekneler E...

Makina CE Belgesi

En az bir parçası hareket eden, çeşitli parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya yada ambalajlamaya yarayan bütün makinala...

Tıbbi Cihaz CE Belgesi

İnsan üzerindeki herhangi bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın teşhisi veya tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması...

Yapı Malzemeleri CE Belgesi

Uyumlaştırılış harmonize standartlar ve Avrupa Teknik Onay Kılavuzları (ATOK) olmadan bir ürün esasen yapı malzemesi olarak tanımlansa bile...

CE Belgesi

CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre koruma direktiflerine ve düzenlemelerine uygunluğunun öne...